Jesteś tutaj

Wyprawka szkolna 2015/2016

Wyprawka szkolna 2015/2016

Na podst. Rozporzšdzenia Rady Ministrów z dn. 23 czerwca 2015 r. (Dz.U. Poz.938) informujemy, że
w nowym roku szkolnym uprawnieni do otrzymania pomocy będš :

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2015/2016 będš uczyć się w III klasie szkoły podstawowej, u których dochód na osobę w rodfzinie nie przekroczy kwoty 574 zł.

Uczniowie w klasie III szkoły podstawowej, którzy nie spełniajš kryterium dochodowego ale których dotyka :
ubóstwo,

sieroctwo,

bezdomnoœć,

bezrobocie,

niepełnosprawnoœć,

długotrwała lub ciężka choroba,

przemoc w rodzinie,

potrzeba ochrony ofiar handlu ludŸmi,

potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietnoœci,

bezradnoœć w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

trudnoœci w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej statut uchodŸcy lub ochronę uzupełniajšcš,

trudnoœci w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
alkoholizm lub narkomania,

zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe,

klęski żywiołowe lub ekologiczne.

Uczniowie posiadajšcy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty uczęszczajšcy do szkoły podstawowej klasy II, V i VI, gimnazjów klasy II i III, szkół ponadgimnazjalnych-ZSZ, liceów ogólnokształcšcych, techników :

słabowidzšcy,

niesłyszšcy,
słabosłyszšcy,

z niepełnosprawnoœciš intelektualnš w stopniu lekkim,

z niepełnosprawnoœciš w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

z niepełnosprawnoœciš ruchowš, w tym z afazjš,

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

z niepełnosprawnoœciami sprzężonymi w przypadku gdy jedna z nispełnosprawnoœci jest niepełnosprawnoœć wymieniona powyżej.

 
Podobnie jak w latach ubiegłych pomoc finansowa na zakup podręczników, będzie udzielana na wniosek rodziców  (wzór wniosku wraz z instrukcjš w załšczniku).

Wniosek wraz z załšcznikami rodzice składajš w szkole swojego dziecka, najpóŸniej
do dnia 10 wrzeœnia 2015 r.

O przyznaniu dofinansowania dla uczniów niespełniajšcych kryterium dochodowego decyduje dyrektor szkoły, uwzględniajšc sytuację dziecka oraz bioršc pod uwagę, że na wsparcie tej grupy uczniów przeznaczone jest  5 % œrodków finansowych w programie „Wyprawka szkolna

Dokumenty do pobrania

Wniosek

http://sapokryniczno.pl/images/stories/Przetargi/zorawina/wniosek.pdf

Zarzadzenie nr 106

http://sapokryniczno.pl/images/stories/Przetargi/zorawina/zarzadzenie.pdf

Zarzadzenie nr 97

http://sapokryniczno.pl/images/stories/Przetargi/zorawina/zarzadzenie_97...