Jesteś tutaj

Komunikat Ministerstwa Gospodarki dla przedsiębiorców

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynnoœci zwišzane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki sš BEZPŁATNE
.

Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłajšcymi osobom, które założyły działalnoœć gospodarczš, oferty dokonania odpłatnego wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm).

Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalnoœci gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa.

Rozsyłane pisma, sugerujšce koniecznoœć uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", sš w istocie ofertami handlowymi, o czym œwiadczš informacje zamieszczone drobnym drukiem.

Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłajšc pismo wprowadza adresatów w błšd, sugerujšc publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowiš próbę powielenia
ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON, w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatš należy podchodzić ze szczególnš ostrożnoœciš.

Zespół CEIDG

Ministerstwo Gospodarki