Jesteś tutaj

Aktualizacja Strategii LGD LiderA4

CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH Nr 1

CEL SPOTKANIA: Okreœlenie problemów i potrzeb obszaru uwzględniajšcych
perspektywę poszczególnych grup docelowych (diagnoza partycypacyjna).

GRUPA DOCELOWA:

1) przedstawiciele organizacji społecznych;

2) przedstawiciele œrodowisk gospodarczych;

3) przedstawiciele defaworyzowanych kategorii społecznych. Właœciwi przedmiotowo reprezentanci administracji publicznej.

TERMINY:

26.08.2015 - godz. 17.00-19:00 – Żórawina ul. GCK ul. Niepodległoœci 6 – NGO

28.08.2015 – godz.17:00- 19:00 – Kšty Wrocławskie GOKiS UL. Zwycięstwa 23 – przedsiębiorcy

02.09.2015 – godz.17:00- 19:00 – Kobierzyce UG AL. Pałacowa 1 – defaworyzowani

CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH Nr 2

CEL SPOTKANIA: Opracowanie analizy SWOT obszaru oraz okreœlenie celów ogólnych LSR

GRUPA DOCELOWA:

społecznoœć lokalna poszczególnych gmin wchodzšcych w skład LGD Lider A4 (Domaniowa, Żórawiny, Siechnic, Kobierzyc, Kštów Wrocławskich).

Zaproszenia do udziału w spotkaniach skierowane będš do szerokiego grona potencjalnych uczestników: organizacji społecznych, przedsiębiorców, administracji publicznej, liderów lokalnych, ogółu obywateli.

TERMINY:

14.09.2015 – Domaniów 56 UG – godz. 16:00- 19:00

15.09.2015 – Żórawina GOK ul. Niepodległoœci 6 godz. 16:00-19:00

16.09.2015 – Œw. Katarzyna GCK ul. Główna 86 godz. 16:00 – 19:00

17.09.2015 - Kobierzyce UG- AL. Pałacowa 1 godz.16:00 – 19:00

18.09.2015 - Kšty Wrocławskie GOKiS UL. Zwycięstwa 23 godz. 16:00 – 19:00

CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH Nr 3

CEL SPOTKANIA: Okreœlenie celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR oraz założeń do optymalnej realizacji strategii.

GRUPA DOCELOWA:

1) przedstawiciele organizacji społecznych;

2) przedstawiciele œrodowisk gospodarczych;

3) przedstawiciele defaworyzowanych kategorii społecznych. Właœciwi przedmiotowo reprezentanci administracji publicznej.

TERMINY:

30.09.2015 – godz.17:00 – 19:00 – Kobierzyce UG AL. Pałacowa 1 – defaworyzowani

01.10.2015 godz. 17:00 – 19:00 – Żórawina GOK UL. Niepodległoœci 6 – NGO

02.10.2015 godz. 17:00 – 19:00 – Kšty Wrocławskie GOKiS UL. Zwycięstwa 23 - przedsiębiorcy

DODATKOWE SPOTKANIA KONSULTACYJNE – SIECHNICE, ul. Jana Pawła II 12, RATUSZ SALA

01.09.2015 – Siechnice – 17:00 - 19:00 – przedsiębiorcy

03.09.2015 – Siechnice – 13:30 - 15:30 – defaworyzowani

03.09.2015 – Siechnice – 17:00-19:00 – NGO

13.10.2015 – Siechnice – 17:00 - 19:00 – przedsiębiorcy

14.10.2015 – Siechnice – 13:30 - 15:30 – defaworyzowani

14.10.2015 – Siechnice – 17:00-19:00 – NGO

27.08.2015 - Domaniów godz. 13:00 – 14:30 - spotkanie z mieszkańcami informujšce o Lokalnej Grupie działania LIDER A4 – prowadzone przez pracowników biura"