Jesteś tutaj

Program Rodzina 500 plus

Program "Rodzina 500 plus"

Program „Rodzina, 500+” został wprowadzony ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa została podpisana przez prezydenta RP w dniu 17 lutego 2016 r. i będzie obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

 

Ustawa przewiduje, że rodzice lub opiekunowie będą mogli ubiegać się oświadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko będzie obowiązywało kryterium dochodowe 800 zł netto lub 1 200 zł netto na osobę w rodzinie, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Na drugie i kolejne dzieci kryterium dochodowe nie obowiązuje.

 

500 zł to kwota netto świadczenia wychowawczego, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego czy świadczeń rodzinnych.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci, ale tylko jedno ma poniżej 18 lat, świadczenie zależne będzie od dochodu, czyli rodzina taka będzie traktowana jak rodzina z jednym dzieckiem.

 

Przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku konieczne będzie dołączenie dokumentów, na podstawie, których będzie można ustalić dochód rodziny. W przypadku wystąpienia faktu utraty dochodu lub uzyskania dochodu niezbędne będą dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzysk oraz wysokość utraty i uzysku.

 

Ponadto, w zależności od indywidualnych sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie od tego, czy na pierwsze dziecko czy kolejne do wniosku dołącza się inne zaświadczenia, oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. Jeśli rodzice są po rozwodzie, świadczenie przysługiwać będzie temu, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice równo dzielą się opieką, o ile jest to potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym oboje mają prawo złożyć wniosek, a wysokość świadczenia będzie dzielona proporcjonalnie do liczby dni, w których opiekują się dzieckiem.

 

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia w trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
  • na pierwsze lub jedyne dziecko, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego (odpowiednio 800,00 zł lub 1200,00 zł).

 

W Gminie Żórawina obsługę wymienionego wyżej Programu będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żórawinie.

 

W związku z możliwością napływu dużej ilości wniosków w pierwszych dniach obowiązywania programu, prosimy o zachowanie spokoju, ponieważ jeśli wniosek złożony zostanie do końca 1 lipca 2016 r. wtedy świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej ma 3 miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.

 

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

 

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r. W związku z pojawieniem się w gazetach, na stronach internetowych i w innych środkach masowego przekazu wzorów wniosków o świadczenia wychowawcze Ośrodek Pomocy Społecznej w Żórawinie prosi by nie pobierać tych druków. Osoby które pobierają świadczenia rodzinne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żórawinie w okresie zasiłkowym 2015/2016 nie muszą przedstawiać w/w dokumentów jedynie zgłosić się z prawidłowo wypełnionym wnioskiem. Osoby, które mają wątpliwości co do wysokości swoich dochodów prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami GOPS w Żórawinie.

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195);
  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214).

 

Tryb odwoławczy od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie.

WYMAGANE DOKUMENTY

http://gopszorawina.bip.gov.pl/wymagane-dokumenty/wymagane-dokumenty.html

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

http://gopszorawina.bip.gov.pl/terminy-i-miejsce-skladania-wnioskow/term...