Jesteś tutaj

Gmina Żórawina stawia na matematykę w szkołach!

Gmina Żórawina, wspólnie z partnerami, tj: Gminą Wrocław, Miastem i Gminą Oborniki Śląskie, Miastem i Gminą Sobótka, Gminą Miękinia, Gminą Jelcz-Laskowice, Gminą Kobierzyce, Gminą Czernica oraz Gminą Kąty Wrocławskie stara się o pozyskanie dofinansowania w wysokości 85% na dodatkowe zajęcia z matematyki dla uczniów szkół podstawowych, dodatkowe szkolenia dla nauczycieli i doposażenie sal matematycznych w ramach projektu o nazwie:

"Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze 9 gmin należących do ZIT WrOF" składanym w ramach poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Jeśli wniosek przejdzie pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 718 730,71 zł, z czego ponad 340 tys zł przeznaczone będzie dla szkół podstawowych z Gminy Żórawina i gimnazjum w Żórawinie. Operatorem projektu jest ZOJM (Zespół Obsługi Jednostek Miejskich Miasta Wrocławia) przy współudziale Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Podstawowe informacje:

Termin realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2018.

  • Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności nauczanie matematyki poprzez stworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego.
  • Projekt jest skierowany do 89 szkół z gmin ZIT WrOF, 2724  uczniów (w tym 35 os. niepełnosp.)
  • Projekt obejmie: klasy IV szkoły podstawowej, I gimnazjalnej i I ponadgimnazjalnej oraz 195 nauczycieli matematyki z tych szkół.
  • Zostaną przeprowadzone: szkolenia i konsultacje dla nauczycieli matematyki (nauczanie w oparciu o metodę eksperymentu);
  • Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów realizowana w 3 blokach: zajęcia rozwijające uzdolnienia,  dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia dla uczniów ze śr. wynikami w nauce,
  • Nastąpi doposażenie bazy dydaktycznej stwarzającej warunki do nauczania eksperymentalnego.
  • Rodzaj zajęć będzie indywidualnie dopasowany do potrzeb i możliwości edukacyjnych ucznia, w tym jego niepełnos. Zajęcia będą prowadzone z zastosowaniem pedagogiki wrażliwej na płeć. Efektem realizacji projektu będzie podniesienie jakości nauczania matematyki, co w przyszłości  skutkować będzie lepszymi wynikami ze sprawdzianów, egzaminów. Cele zostaną osiągnięte dzięki zindywidualizowanemu podejściu oraz dopasowaniu rodzaju zajęć do możliwości edukacyjnych uczniów.