Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Oficjalne wyniki wyborów oraz ich wizualizacja zamieszczone sš na stronie internetowej
Państwowej Komisji Wyborczej.

21.11.2010 00:00czytaj więcej

Biuro LIDER A4 zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu :

- Małe projekty

- Różnicowanie w kierunku działalnoœci nierolnicznej

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

- Odnowa i rozwój wsi

20.10.2010 00:00czytaj więcej

Szanowni Państwo,

W ramach promocji systemu wroSIP wydanie zostany kalendarz na 2011 rok.

Główny motyw graficzny przygotowywanego kalendarza majš stanowić zdjęcia z obszaru powiatu wrocławskiego.

Zapraszamy zatem do współpracy i przekazywania zdjęć w 4 grupach tematycznych: PRZYRODA, GOSPODARKA, INFRASTRUKTURA, ZABYTKI.

11.10.2010 00:00czytaj więcej

XXXIV sesja Rady Gminy Żórawina V kadencji odbędzie się w dniu 30 wrzeœnia 2010 roku o godzinie 14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy Al. Niepodległoœci.

Porzšdek obrad sesji dostępny będzie w zakładce menu Rada Gminy -> Terminy sesji.

Zapraszamy.

10.09.2010 00:00czytaj więcej

GZGK w Żórawinie informuje, iż uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalnoœci w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoœci ciekłych z sšsiednich gmin: Œwiętej Katarzyny i Kobierzyc. Od dnia 19.07.2010 wprowadzone zostajš nowe (niższe) stawki za opróżnianie i oczyszczanie œcieków ze zbiorników bezodpływowych dla mieszkańców Gminy Żórawina. Zachęcamy również do podpisywania stałych umów na wywóz nieczystoœci ze zbiorników bezodpływowych.


Mieszkańcy którzy zdecydujš się na zawarcie z GZGK umowy do końca sierpnia 2010 otrzymajš bonus - co dziesišta usługa zawarta w umowie będzie nieodpłatna! ( klient na 10 wywozów szamb zapłaci tylko za 9 ).


Œwiadczymy usługi wywozu œcieków z szamb dla klientów indywidualnych oraz firm.


Szczegółowe informacje i cennik dostępne sš na stronie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej pod adresem :
http://gzgkzorawina.pl

12.07.2010 00:00czytaj więcej

Gmina Żórawina informuje, że w okresie od dnia 8 wrzeœnia do 31 paŸdziernika 2010 r. na naszym terenie będzie prowadzony Powszechny Spis Rolny.

Gmina Żórawina prowadzi również nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 1-16 czerwca 2010 r.

01.06.2010 00:00czytaj więcej

Dnia 16 kwietnia o godz. 11.00 w koœciele parafialnym p.w. œw. Józefa Oblubieńca NMP odbędzie się Msza Œwięta w intencji ofiar katastrofy samolotu Prezydenckiego.

14.04.2010 00:00czytaj więcej

ogłoszenie ę󹜳żŸćń

12.04.2010 00:00czytaj więcej

Gmina Ýórawina przypomina o rejestracji wůaúcicieli nieruchomoúci zainteresowanych usuwaniem azbestu, ze swoich nieruchomoúci.

Zgodnie z opracowanym „Gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierajŕcych azbest”, w 2010 r. przewiduje sić usuwanie azbestu z ok. 4000 m˛ powierzchni dachowych.

12.04.2010 00:00czytaj więcej

W dniu 1 kwietnia 2010r. spłonšł budynek mieszkalny w miejscowoœci Zagródki, dwie rodziny, w tym jedna z trójkš dzieci w wieku szkolnym pozostały bez dachu nad głowš.

Prosimy o każdš, nawet najmniejszš pomoc dla poszkodowanych rodzin.

Wpłaty można dokonywać na konto nr

24 9574 1028 2002 0013 0013 0002

z dopiskiem "Pogorzelcy Zagródki"

06.04.2010 00:00czytaj więcej

Strony