Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Uwagi dotyczšce dokumentacji (raportu i postanowień RDOŒ i PPIS) zespołu ekspertów powołanych przez Wójta Gminy Żórawina.


Pismo do PPIS


Pismo do RDOŒ

21.03.2013 00:00czytaj więcej

Z chwilš ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoœlšskiego zmiany Statutu Zwišzku Międzygminnego Œlęza-Oława, Zwišzek stał się podmiotem, któremu Gmina Żórawina przekazała prawa i obowišzki zwišzane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. Od tego czasu za odbiór odpadów komunalnych odpowiadać będzie Zwišzek, który w wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoni firmy odbierajšce odpady komunalne.

W zwišzku z powyższym oraz w wyniku zmian, jakie wprowadza Ustawa o utrzymaniu czystoœci i porzšdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z póŸn. zm.), przypominamy o WYPOWIADANIU UMÓW NA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

Pozwoli to uniknšć podwójnych kosztów zwišzanych z ich wywozem.

18.03.2013 00:00czytaj więcej

OdpowiedŸ firmy ROLPI Sp. z o.o. na pismo Wójta Gminy Żórawina z dnia 07.03.2013r.

Pismo

18.03.2013 00:00czytaj więcej

Pismo z pytaniami Wójta Gminy Żórawina do inwestora inwestycji p.n.:"Budowa Fermy Norek Dział Specjalny - Skocki, na działkach nr 52/9 i 52/6 w miejscowoœci Brzeœcie, gmina Żórawina".

Pismo

14.03.2013 00:00czytaj więcej

W zwišzku z licznymi wystšpieniami mieszkańców miejscowoœci Węgry o udostępnienie informacji publicznej inwestycji p.n..:"Budowa Fermy Norek Dział Specjalny - Skocki, na działkach nr 52/9 i 52/6 w miejscowoœci Brzeœcie, gmina Żórawina" Urzšd Gminy Żórawina na podstawie na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z póŸn. zm.), każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publicznš w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie okreœlonych w ustawie oraz art. 19 ustawy Prawo ochrony œrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póŸn. zm.) zamieszcza pierwsze dokumenty.


Postanowienie PPiS we Wrocławiu

Postanowienie RDOŒ we Wrocławiu

13.03.2013 00:00czytaj więcej

Pismo Wójta Gminy Żórawina do inwestora inwestycji p.n.:"Budowa Fermy Norek Dział Specjalny - Skocki, na działkach nr 52/9 i 52/6 w miejscowoœci Brzeœcie, gmina Żórawina"Pismo do inwestora

08.03.2013 00:00czytaj więcej

Informujemy, że w dniach od 18 do 22 lutego 2013r. Urzšd Gminy rozpoczyna pracę od godziny 8.00.

Godziny zakończenia pracy pozostajš bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy.

18.02.2013 00:00czytaj więcej

Wójt Gminy Żórawina 11 lutego 2013 r. ogłosił Konkurs Ofert na Realizację Zadania Publicznego Gminy Żórawina, w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2013 r.

Oferty należy składać na drukach zgodnych z załšcznikiem nr 1 do rozporzšdzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczšcych realizacji zadania (Dz.U.nr.,6, poz.25).

Tekst zarzšdzenia w sprawie ogłoszenia Konkursu w załšczeniu.


Zarzšdzenie nr 184/2013

11.02.2013 00:00czytaj więcej

Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 1 lutego 2013 roku siedziba Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej zostaje przeniesiona do Węgier na ulicę Młyńskš 9 (obok stacji uzdatniania wody w Węgrach).

25.01.2013 00:00czytaj więcej

Zapraszamy osoby posiadajšce orzeczonš niepełnosprawnoœć, zamieszkujšce na terenie Powiatu Wrocławskiego, w wieku od 18 do 64 roku życia, nie posiadajšce zatrudnienia oraz nie prowadzšce działalnoœci gospodarczej w przecišgu ostatnich 12 miesišcach do udziału w projekcie „Per aspera ad astra - kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych".

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dotyczšce projektu 15 stycznia 2013 r. o godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, przy ul. Koœciuszki 131.

Co to za projekt?

„Per aspera ad astra to kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych" realizowany w partnerstwie Powiatu Wrocławskiego ze Stowarzyszeniem Euro-Concret z siedzibš we Wrocławiu.

Projekt współfinansowany jest ze œrodków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w zakresie PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczoœci i samozatrudnienia.

10.01.2013 00:00czytaj więcej

Strony