Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

W dniu wczorajszym ukazało się rozporzšdzenie okreœlajšce nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z wczeœniejszš informacja na temat nowych terminów składania wniosków zamieszczamy nowy druk do pobrania.

Wniosek i treœć rozporzšdzenia

25.01.2012 00:00czytaj więcej

Każdy rolnik, który chce odzyskać częœć pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

- w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodnoœć z oryginałem) stanowišcymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 wrzeœnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,

- w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodnoœć z oryginałem) stanowišcymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku okreœlonego na 2012 r.

16.01.2012 00:00czytaj więcej

Każdy rolnik, który chce odzyskać częœć pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

- w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodnoœć z oryginałem) stanowišcymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 wrzeœnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,

- w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodnoœć z oryginałem) stanowišcymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku okreœlonego na 2012 r.

16.01.2012 00:00czytaj więcej

Każdy rolnik, który chce odzyskać częœć pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

- w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodnoœć z oryginałem) stanowišcymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 wrzeœnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,

- w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodnoœć z oryginałem) stanowišcymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku okreœlonego na 2012 r.

16.01.2012 00:00czytaj więcej

Od 1 lipca do końca 2011 roku trwa przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEIDG o funkcjonujšcych przedsiębiorcach (aktywni i zawieszeni).


SprawdŸ czy Twoja firma jest już w CEIDG

Jeœli nie moga Państwo znaleŸć danych swojej firmy na portalu CEIDG prosimy o kontakt z Gminnš Ewidencjš Działalnoœci Gospodarczej w Żórawinie pod nr telefonu 71 3814162 w sprawie uzupełnienia lub aktualizacji danych.

04.11.2011 00:00czytaj więcej

Rejon Dystrybucji w Strzelinie przesyła ogłoszenia dot. planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej w dniu 05.10.2011 od godz. 15:30 do godz. 19:00

23.09.2011 00:00czytaj więcej

Rejon Dystrybucji Energii Elektrycznej w Strzelinie informuje, że w zwišzku z remontem urzšdzeń elektro-energetycznych w dniu 10 sierpnia 2011 w godzinach 8.00 do 16.00 w miejscowoœci Żórawina nastšpi przerwa w dostawie energii elektrycznej.

01.08.2011 00:00czytaj więcej

Wójta Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomoœci informacje w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia systemu ostrzegania i alarmowania w Gminie Żórawina.

Trening zostanie przeprowadzony w dniu 1 sierpnia 2010 r. o godz. 17.00.
(ogłoszenie alarmu powietrznego) - cišgły modulowany dŸwięk syreny w okresie 1 minuty, oraz odwołanie alarmu – cišgły dŸwięk syren w okresie 3 minut.

25.07.2011 00:00czytaj więcej

Wójta Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomoœci informacje w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia systemu ostrzegania i alarmowania w Gminie Żórawina.

Trening zostanie przeprowadzony w dniu 1 sierpnia 2010 r. o godz. 17.00. (ogłoszenie alarmu powietrznego) - cišgły modulowany dŸwięk syreny w okresie 1 minuty, oraz odwołanie alarmu – cišgły dŸwięk syren w okresie 3 minut.

25.07.2011 00:00czytaj więcej

Nasz Gmina przystšpiła do realizowanego przez markę Nivea konkursu pn. „100 PLACÓW ZABAW NA 100 LAT NIVEA”.

Już od 6 czerwca na stronie www.NIVEA.pl odnaleŸć można gminy, które zgłosiły swój udziału w konkursie. Nagrodš ma być 1 ze 100 placów zabaw zamontowany przez firmę Nivea w miejscu wskazanym przez Gminę, będšcš uczestnikiem konkursu.

11.07.2011 00:00czytaj więcej

Strony