Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Pismo Wójta Gminy Żórawina do inwestora inwestycji p.n.:"Budowa Fermy Norek Dział Specjalny - Skocki, na działkach nr 52/9 i 52/6 w miejscowoœci Brzeœcie, gmina Żórawina"Pismo do inwestora

08.03.2013 00:00czytaj więcej

Informujemy, że w dniach od 18 do 22 lutego 2013r. Urzšd Gminy rozpoczyna pracę od godziny 8.00.

Godziny zakończenia pracy pozostajš bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy.

18.02.2013 00:00czytaj więcej

Wójt Gminy Żórawina 11 lutego 2013 r. ogłosił Konkurs Ofert na Realizację Zadania Publicznego Gminy Żórawina, w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2013 r.

Oferty należy składać na drukach zgodnych z załšcznikiem nr 1 do rozporzšdzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczšcych realizacji zadania (Dz.U.nr.,6, poz.25).

Tekst zarzšdzenia w sprawie ogłoszenia Konkursu w załšczeniu.


Zarzšdzenie nr 184/2013

11.02.2013 00:00czytaj więcej

Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 1 lutego 2013 roku siedziba Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej zostaje przeniesiona do Węgier na ulicę Młyńskš 9 (obok stacji uzdatniania wody w Węgrach).

25.01.2013 00:00czytaj więcej

Zapraszamy osoby posiadajšce orzeczonš niepełnosprawnoœć, zamieszkujšce na terenie Powiatu Wrocławskiego, w wieku od 18 do 64 roku życia, nie posiadajšce zatrudnienia oraz nie prowadzšce działalnoœci gospodarczej w przecišgu ostatnich 12 miesišcach do udziału w projekcie „Per aspera ad astra - kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych".

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dotyczšce projektu 15 stycznia 2013 r. o godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, przy ul. Koœciuszki 131.

Co to za projekt?

„Per aspera ad astra to kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych" realizowany w partnerstwie Powiatu Wrocławskiego ze Stowarzyszeniem Euro-Concret z siedzibš we Wrocławiu.

Projekt współfinansowany jest ze œrodków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w zakresie PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczoœci i samozatrudnienia.

10.01.2013 00:00czytaj więcej

Obwieszczenie Wojewody Dolnoœlšskiego w sprawie wprowadzenia zakazu używania œrodków pirotechnicznych

18.12.2012 00:00czytaj więcej

Od 1 paŸdziernika 2012 r. Ministerstwo Finansów rozszerzyło możliwoœć
składania deklaracji przez Internet bez koniecznoœci posiadania tzw.
kwalifikowanego podpisu elektronicznego o kolejne cztery formularze
z zakresu podatku VAT i od czynnoœci cywilnoprawnych.

Dzięki zmianie osoby fizyczne mogš składać w formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocš ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

23.11.2012 00:00czytaj więcej

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców przy wysyłaniu deklaracji przez Internet (VAT i PCC-3)

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Od 1 paŸdziernika 2012 r. Ministerstwo Finansów rozszerzyło możliwoœć
składania deklaracji przez Internet bez koniecznoœci posiadania tzw.
kwalifikowanego podpisu elektronicznego o kolejne cztery formularze
z zakresu podatku VAT i od czynnoœci cywilnoprawnych.

Dzięki zmianie osoby fizyczne mogš składać w formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocš ważnego kwalifikowanego certyfikatu

23.11.2012 00:00czytaj więcej

Od 1 paŸdziernika 2012 r. Ministerstwo Finansów rozszerzyło możliwoœć
składania deklaracji przez Internet bez koniecznoœci posiadania tzw.
kwalifikowanego podpisu elektronicznego o kolejne cztery formularze
z zakresu podatku VAT i od czynnoœci cywilnoprawnych.

Dzięki zmianie osoby fizyczne mogš składać w formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocš ważnego kwalifikowanego certyfikatu

23.11.2012 00:00czytaj więcej

Z powodu prac drogowych przejazd kolejowy w Turowie będzie zamknięty dla ruchu pojazdów samochodowych :

od godziny 8.00 w dniu 12.11.2012

do godziny 18.00 w dniu 16.11.2012

09.11.2012 00:00czytaj więcej

Strony