Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Pismo Wójta Gminy do Generalnej Dyrekcji Ochrony ŒŚrodowiska

Pismo

03.04.2013 00:00czytaj więcej

Zdrowych i radosnych Œwišt Wielkiej Nocy,

suto zastawionych stołów,

bogatego zajšca,

dużo wody w poniedziałek,

wiosennego słońca

i jak najmilszych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

życzy

Zastępca Wójta Gminy Żórawina

Tomasz Gracz

wraz z pracownikami urzędu.

29.03.2013 00:00czytaj więcejZdrowych i radosnych Œwišt Wielkiej Nocy,

suto zastawionych stołów,

bogatego zajšca,

dużo wody w poniedziałek,

wiosennego słońca

i jak najmilszych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

życzy

Zastępca Wójta Gminy Żórawina

Tomasz Gracz

wraz z pracownikami urzędu.

29.03.2013 00:00czytaj więcej

Informujemy, że w dniu 29 marca 2013r. (pištek) Urzšd Gminy będzie czynny do godziny 12.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

27.03.2013 00:00czytaj więcej

Informacja Wójta Gminy Żórawina w sprawie w Budowy Fermy Norek.Pismo

22.03.2013 00:00czytaj więcej

Uwagi dotyczšce dokumentacji (raportu i postanowień RDOŒ i PPIS) zespołu ekspertów powołanych przez Wójta Gminy Żórawina.


Pismo do PPIS


Pismo do RDOŒ

21.03.2013 00:00czytaj więcej

Z chwilš ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoœlšskiego zmiany Statutu Zwišzku Międzygminnego Œlęza-Oława, Zwišzek stał się podmiotem, któremu Gmina Żórawina przekazała prawa i obowišzki zwišzane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. Od tego czasu za odbiór odpadów komunalnych odpowiadać będzie Zwišzek, który w wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoni firmy odbierajšce odpady komunalne.

W zwišzku z powyższym oraz w wyniku zmian, jakie wprowadza Ustawa o utrzymaniu czystoœci i porzšdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z póŸn. zm.), przypominamy o WYPOWIADANIU UMÓW NA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

Pozwoli to uniknšć podwójnych kosztów zwišzanych z ich wywozem.

18.03.2013 00:00czytaj więcej

OdpowiedŸ firmy ROLPI Sp. z o.o. na pismo Wójta Gminy Żórawina z dnia 07.03.2013r.

Pismo

18.03.2013 00:00czytaj więcej

Pismo z pytaniami Wójta Gminy Żórawina do inwestora inwestycji p.n.:"Budowa Fermy Norek Dział Specjalny - Skocki, na działkach nr 52/9 i 52/6 w miejscowoœci Brzeœcie, gmina Żórawina".

Pismo

14.03.2013 00:00czytaj więcej

W zwišzku z licznymi wystšpieniami mieszkańców miejscowoœci Węgry o udostępnienie informacji publicznej inwestycji p.n..:"Budowa Fermy Norek Dział Specjalny - Skocki, na działkach nr 52/9 i 52/6 w miejscowoœci Brzeœcie, gmina Żórawina" Urzšd Gminy Żórawina na podstawie na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z póŸn. zm.), każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publicznš w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie okreœlonych w ustawie oraz art. 19 ustawy Prawo ochrony œrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póŸn. zm.) zamieszcza pierwsze dokumenty.


Postanowienie PPiS we Wrocławiu

Postanowienie RDOŒ we Wrocławiu

13.03.2013 00:00czytaj więcej

Strony