Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Informujemy, że dniem przyjęć interesantów przez Wójta Gminy jest pištek.

16.01.2014 00:00czytaj więcej

Zapraszamy do obejrzenia - i głosowania - na film pod tytułem "Don't waste" zrealizowany przez uczniów Gimnazjum w Żórawinie.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o idei oraz o zasadach niemarnowania żywnoœci oraz wyposażanie uczniów w przydatne umiejętnoœci i promowanie wœród nich pozytywnych postaw w zakresie zapobiegania marnowaniu żywnoœci, a także rozwijanie talentów i wyobraŸni młodzieży szkolonej.

Obejrzyj film

27.11.2013 00:00czytaj więcej

Informujemy, że na terenie naszej Gminy, w miejscowoœści Żórawina, powstanie siedziba firmy TOP-GYM, zajmującej się produkcją, dystrybucją oraz serwisem maszyn fitness (bieżnie, rowery treningowe, steppery, wioœlarze i inne).

21.11.2013 00:00czytaj więcej

Podziękowanie dla Gminy Żórawina od Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.07.11.2013 00:00czytaj więcej

13 wrzeœnia 2013 zakończono rozbudowę placu zabaw w Polakowicach. Inwestycja jest dofinansowana przez Województwo Dolnoœśląskie w 50 %, w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnoœśląskiej. Beneficjenci zostali wyłonieni w drodze konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnoœśląkiego.

19.09.2013 00:00czytaj więcej

Dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej przystąpiono do budowy sieci wodociągowej do ostatniej nie zwodociągowanej wsi w gminie Żórawina. Inwestycja ta była oczekiwana przez mieszkańców miejscowoœci Marcinkowice, którzy do tej pory korzystali z wody pochodzącej z lokalnych studni, a woda pitna dostarczana była przez Gminę.
Wykonawcą prac jest Zakład Instalacji Sanitarnych, CO i Gazowych ze Skarbimierza, który wykona przedmiotową sieć za 193 tys zł.
ŚŒrodki finansowe w wysokoœci 75% pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach tego zadania wybudowane zostanie 1,5 km nowej sieci, która będzie zasilana wodą pochodząca ze Stacji Uzdatniania w Węgrach.

12.09.2013 00:00czytaj więcej

Gmina Żórawina podpisała umowę z firmą ROBKON z Ząbkowic ŒŚląskich wykonawcą prac remontowych budynku œświetlicy wiejskiej w Węgrach. Na realizacje tej inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie ze œśrodków Lokalnej Grupy Działania Lider A4 w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”. Dotacja pochodzi ze œrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wysokośœć dofinansowania to 75% kosztów kwalifikowanych projektu.

06.09.2013 00:00czytaj więcej

W chwili obecnej trwają prace związane z montażem ośœwietlenia ulicznego w Żórawinie. W ramach tej inwestycji zamontowanych zostanie 26 nowych punktów śœwietlnych przy ulicach: Bankowa, Gimnazjalna, M. Kopernika i Sportowa.
Jako źródło śœwiatła zastosowano technologie sodową zapewniającą wysoką skutecznoœć œświetlną i bezpoœrednio wynikającą z tego oszczędnoœć energii elektrycznej.
Tomasz Gracz

02.09.2013 00:00czytaj więcej

W ostatnich dniach, w Dolnoœlšskim Oœrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Wójt Gminy Żórawina – Jan Żukowski, w obecnoœci członka zarzšdu Województwa Dolnoœlšskiego - Włodzimierza Chlebosza, podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji pod nazwš: „Modernizacja œwietlicy wiejskiej w Wilczkowie” .

Zadanie będzie realizowane przy 50% wsparciu finansowym ze strony Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oœ 3 „Odnowa i rozwój wsi”.

21.08.2013 00:00czytaj więcej

Decyzja Samorzšdowego Kolegium Odwoławczego.

Decyzja

19.08.2013 00:00czytaj więcej

Strony