Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Inwestycje o nazwie: "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Krajkowie" zlokalizowano obok budynku, w którym znajduje się œwietlica wiejska w Krajkowie. Przedsięwzięcie to polegało na wybudowaniu od podstaw wielofunkcyjnego boiska, w ramach którego: przygotowano teren pod obiekt, wykonano podbudowę i ułożono nawierzchnie z betonowej kostki. Dodatkowo, ze œrodków sołeckich boisko wyposażono w zestawy do gry w koszykówkę i siatkówkę.

Zrealizowana inwestycja umożliwia mieszkańcom Krajowa aktywne spędzanie czasu na wolnym powietrzu oraz integrację poprzez sport i rozrywkę.

Więcej informacji o inwestycji oraz zdjęcia boiska zamieszczone sš na naszej stronie internetowej w dziale "Projekty Unijne".

03.07.2013 00:00czytaj więcej

Tauron Dystrybucja oddział Wrocław informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej do Urzędu Gminy Żórawina w dniu 24 czerwca 2013 w godzinach 8.00 - 10.00 i 15.00 - 17.00.

W w/w godzinach Urzšd Gminy będzie pracował w ograniczonym zakresie.

Za utrudnienia przepraszamy.

20.06.2013 00:00czytaj więcej

W dniu 7 czerwca 2013 r. do Urzędu Gminy w Żórawinie wpłynęło powiadomienie o zamiarze wystšpienia z inicjatywš przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Żórawina oraz Rady Gminy Żórawina.

Inicjatorzy referendum zamiar odwołania Wójta Gminy oraz Rady Gminy Żórawina uzasadniajš złym gospodarowaniem mieniem gminy oraz niewypełnieniem obietnic wyborczych.

W zwišzku z tym, że zarzuty zawarte w uzasadnienu sš nieprawdziwe i godzš w dobre imię władz samorzšdowych, wyjaœniam co następuje:

Na poczštku 2012 r. Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła planowanš, cyklicznš, kompleksowš kontrolę gospodarki finansowej Gminy Żórawina za lata 2009 - 2011. Każda kontrola ma na celu sprawdzenie funkcjonowania jednostki samorzšdu terytorialnego, gospodarowania majštkiem a wycišgnięte podczas kontroli wnioski służš poprawie i ulepszeniu funkcjonowania gminy.

Podane przez inicjatorów referendum zarzuty...

18.06.2013 00:00czytaj więcej

Zawiadomienie o wydaniu decyzji przez Samorzšdowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2013 r. oraz decyzja Samorzšdowego Kolegium Odwoławczego.


Zawiadomienie o wydaniu decyzji


Decyzja

17.06.2013 00:00czytaj więcej

Pismo Zarządu Powiatu Wrocławskiego do Klubu Sportowego LUKS Żórawina

Pismo

21.05.2013 00:00czytaj więcej

Urząd Gminy Żórawina informuje, że:

1) Opracowane uwagi do raportu o oddziaływaniu na œśrodowisko Fermy Norek Dział Specjalny – Skocki na działkach nr 52/6 i 52/9, obręb Brzeœcie oraz wpływ budowy i eksploatacji fermy na zabytki pozostające w bliskim jej sąsiedztwie sporządzone przez Pana Kraœnego były publikowane:
- w dniu 22.03.2013 r. na zebraniu wiejskim w Węgrach;
- w dniu 05.04.2013 r. na konferencji, przed manifestacją pod Urzędem Wojewódzkim w restauracji „Vega” a następnie zamieszczone na stronach internetowych, np. facebook.com
2) Urząd Gminy nie zamieszczał w/w uwag na swojej stronie internetowej.
3) Ponadto należy zaznaczyć, że Pan Kraœny przygotował powyższe opracowanie na zlecenie Gminy Żórawina. Należy też dodać, że Pan Kraœny nie zaznaczył przed żadnym swoim wystąpieniem ani też po wystąpieniu, że jego opinia była przygotowana na zlecenie Gminy Żórawina.

09.05.2013 00:00czytaj więcej

Przedstawiamy oferte pracy.


Oferta pracy - firma GARDENIA

09.05.2013 00:00czytaj więcej

Opinia Dr n. wet. Tadeusza Jakubowskiego i Prof. dr hab. Mariana Brzozowskiego z SGGW w Warszawie oraz pismo Ministra Œrodowiska znak: Bmzk-070-369/14024/13/MK z dnia 10.04.2013 r. w sprawie budowy fermy Norek Dział Specjalny – Skocki na dz. nr 52/6 i 52/9, obręb Brzeœście.

Opinia

pismo Ministra ŒŚrodowiska

06.05.2013 00:00czytaj więcej

Zawiadomienie z SKO o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważnoœści.

Pismo

22.04.2013 00:00czytaj więcej

Pismo Wójta Gminy Żórawina do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Pismo

19.04.2013 00:00czytaj więcej

Strony