Jesteś tutaj

Informacja - przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4, art. 39a ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) zapewnienie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym realizującym wychowanie przedszkolne lub objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz uczniom niepełnosprawnym realizującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na trasie z miejsca zamieszkania dziecka lub ucznia do placówki oświatowej i z powrotem, jest zadaniem gminy.

Na terenie Gminy Żórawina szczegółowe zasady:

  • organizacji bezpłatnego przewozu i opieki zapewnianych dzieciom/uczniom niepełnosprawnym, 
  • zwrotu kosztów przewozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych jeżeli przewóz zapewniają rodzice

reguluje Zarządzenie Wójta Gminy Żórawina nr 0050.60.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.
(treść Zarządzenia stanowi Załącznik Nr 1).

 

Zadanie zapewnienia przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych może być realizowane w Gminie Żórawina poprzez:

  1. Zwrot kosztów przejazdu dzieci/uczniów niepełnosprawnych transportem prywatnym zapewnianym przez rodziców/opiekunów prawnych.

Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów jest:

  1. złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka/ucznia niepełnosprawnego „Wniosku
    w sprawie przewozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły
    ” (Załącznik nr 2) wraz z niezbędnymi załącznikami tj.

a)    ksero aktualnego orzeczenia z poradni psychologiczno–pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego / potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

b)    zaświadczenie z placówki oświatowej potwierdzające przyjęcie do niej dziecka/ucznia niepełnosprawnego lub kontynuację przez niego nauki/wychowania przedszkolnego
z informacją o terminach i godzinach pracy placówki oraz okresów przerw wynikających
z kalendarza roku szkolnego (ferii, wakacji) i dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

  1. zawarcie z Gminą na podstawie złożonego przez rodzica/opiekuna ww. Wniosku umowy określającej indywidualne wyliczenia kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego. Rodzic/opiekun prawny otrzymuje zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego na zajęcia do placówki oświatowej prywatnym samochodem osobowym na podstawie comiesięcznie przedkładanego rachunku wraz z potwierdzeniem placówki oświatowej o ilości dni uczęszczania dziecka do placówki w danym miesiącu

lub

II.       Zapewnienie bezpłatnego, zorganizowanego przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - warunkiem jego uzyskania jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnosprawnego ww. Wniosku oraz przeprowadzenie przez Gminę procesu wyboru przewoźnika świadczącego usługi transportowe osób niepełnosprawnych.

Wnioski ze wskazaniem przewozu zorganizowanego należy składać na kolejny rok szkolny
w Urzędzie Gminy Żórawina w terminie najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku.

 

* * *

Informacje i wyjaśnienia w sprawach bezpłatnego dowozu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu dzieci/uczniów niepełnosprawnych uzyskać można w Referacie Administracyjnej Obsługi Oświaty
Urzędu Gminy Żórawina (telefon 71 316 52 64 wew. 72)