Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Wójt Gminy Żórawina informuje, że w dniu 10 kwietnia 2011r. o godzinie 8:41 na terenie Gminy Żórawina zostanie przeprowadzony trening uruchomiania systemu ostrzegania i alarmowania ludnoœci przy pomocy syren alarmowych.

Podczas treningu ćwiczone będzie ogłaszanie „alarmu powietrznego” – cišgły modulowany dŸwięk syren w okresie 1 minuty.

08.04.2011 00:00czytaj więcej

Gmina Żórawina przypomina o rejestracji właśœcicieli nieruchomośœci zainteresowanych usuwaniem azbestu, ze swoich nieruchomośœci.

Zgodnie z opracowanym „Gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”, w 2011 r. przewiduje się usuwanie azbestu z ok. 4000 m2 powierzchni dachowych.

W pierwszej kolejnoœści dotyczyć to będzie budynków mieszkalnych i użytecznośœci publicznej. Przewidujemy pomoc w wysokoœci 50% kosztów ( tj. odbiór przygotowanego azbestu, transport i utylizacja).

Ponadto prowadzimy rejestrację właœcicieli nieruchomoœci, którzy chcą wziąć udział w programie w latach 2012-2014 dla zabezpieczenia na ten cel œśrodków własnych, a także krajowych i unijnych.

10.03.2011 00:00czytaj więcej

Każdy rolnik, który chce odzyskać częœć pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

- w terminie od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2011 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowišcymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 wrzeœnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r.,
...

10.02.2011 00:00czytaj więcej

Z okazji Œwišt Bożego Narodzenia życzymy Państwu

Powodzenia wszelkiego, sukcesów i daru w postaci cech niezłomnego charakteru.

Uœmiechu, przyjaciół, pogody ducha. Słońca œwiecšcego w dni ciemne i pochmurne!

Dróg dobrych i œcieżyn życia, losu szczęœliwego. Zdrowia wybornego!

Dobrego ducha wiary i myœli w Nowym Roku 2011

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Żórawina

Jan Żukowski

Rada Gminy Żórawina

i pracownicy Urzędu Gminy

24.12.2010 00:00czytaj więcej

W dniu 20 grudnia 2010 r. ok. godziny 13:00 na osiedlu „Gencz” w Komorowicach zostały znalezione dwa owczarki niemieckie (pies i suka). Wiek ok. 4-5 lat, długa sierœć.

Właœciciel proszony o pilny kontakt tel. 71 3814128 lub 519185191.

21.12.2010 00:00czytaj więcej

Wójt Gminy Żórawina – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w terminie od 6 do 20 grudnia 2010 r. do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkań w 2011 r.,który odbędzie się w dniach od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

Treœć ogłoszenia wraz z załšcznikami znajduje się na Biuletunie Informacji Poblicznej Gminy Żórawina w zakładce Prawo Lokalne --> Komunikaty.

07.12.2010 00:00czytaj więcej

Oficjalne wyniki wyborów oraz ich wizualizacja zamieszczone sš na stronie internetowej
Państwowej Komisji Wyborczej.

21.11.2010 00:00czytaj więcej

Biuro LIDER A4 zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu :

- Małe projekty

- Różnicowanie w kierunku działalnoœci nierolnicznej

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

- Odnowa i rozwój wsi

20.10.2010 00:00czytaj więcej

Szanowni Państwo,

W ramach promocji systemu wroSIP wydanie zostany kalendarz na 2011 rok.

Główny motyw graficzny przygotowywanego kalendarza majš stanowić zdjęcia z obszaru powiatu wrocławskiego.

Zapraszamy zatem do współpracy i przekazywania zdjęć w 4 grupach tematycznych: PRZYRODA, GOSPODARKA, INFRASTRUKTURA, ZABYTKI.

11.10.2010 00:00czytaj więcej

XXXIV sesja Rady Gminy Żórawina V kadencji odbędzie się w dniu 30 wrzeœnia 2010 roku o godzinie 14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy Al. Niepodległoœci.

Porzšdek obrad sesji dostępny będzie w zakładce menu Rada Gminy -> Terminy sesji.

Zapraszamy.

10.09.2010 00:00czytaj więcej

Strony